برای مدیریت مصرف آب باید هزینه کنیم (اسماعیل کهرم)...

از روزگاران قدیم، بزرگان کشور ما معتقد بودند کشور ما روی کمربند خشکسالی قرار دارد،  اینکه رییس سازمان حفاظت محیط زیست این مساله را اعلام کرده،  اتفاق جدیدی نیست،  کوروش کبیر هم در ۲۵۰۰ سال پیش اعلام ...

جنگ آب در راه است

دومین همایش فصلی فرهنگی و اجتماعی بنیاد رشد و اندیشه سازندگی با عنوان  “بررسی چالش های زیست محیطی استان بوشهر” به همت بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر و با همکاری اداره کل محیط زیست...