احزاب و فرهنگ ایران زمین 

 احزاب و گروه های سیاسی در جوامعی منشا اثرند که دارای قوانین مدون باشند وآن قوانین مورد عمل برای اکثریت مردم باشند.در کشورهایی  که روح حاکم بر رفتار مردم با دموکراسی و مردو سالاری سازگار است ،احزاب س...