انقلاب فرهنگی و پیامدهای آن؛ گفتگوی اختصاصی با دکتر معدنی و دکتر بحران...

انقلاب فرهنگی و پیامدهای آن گفتگوی اختصاصی با دکتر محمدحسین بحرانی و دکتر سعید معدنی؛ جامعه شناسان ایرانی   گفتگویی از بابک شاکر     اشاره: اردیبهشت ماه مصادف است با رویدادهای تاثیرگذا...

ادبیات و توتالیتاریسم

تاریخ همواره نشان داده ادبیات ناب در جوامعی ظهور می کند که آزادی به عنوان اصل محوری ماهیت آن جوامع شکل گرفته باشد ، ادبیات دروضعیت های بسته وساختهای غیر دموکراتیک به عقده ای  روانی می ماند که خود را ...

ضرورت توجه به نهادهای مدنی در کنش های موجود در توسعه سیاسی...

با فرارسیدن انتخابات مجلس بازار تحلیل ها وآسیب شناسی های اجتماعی، سیاسی گرم می شود وهمگان تلاش دارند تا با استفاده از نگرش خود نسبت به این موضوعات اظهارنظرهای مختلف نمایند که این امر در نوع خود قابل ...