گریستن بر مظلومیت خویش

بیانیه انجمن هامون ایران درباره زلزله برازجان فاجعه همواره وقایع پنهان را آشکار می کند. این بار در سالگرد «سیل»، «زلزله» بار دیگر پرده از سستی های موجود – ولی پنهان- برداشت. دشتستان مانند خانه ای بر ...

در مذمت کودک آزاری

در تعریف کودک آزاری آمده است «هرگونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک کودک شود». آیا جنگ کودک آزاری نیست؟ آثاری که این پدیده بر روح و جسم کودک می گذارد را چه ب...

اتهام به خود

از این وضعیت اسفبار وقتی به دیگر حوزه های شهری سرک می کشیم، درمی یابیم که اخلاق شهروندی هم به شدت مورد آسیب قرار گرفته؛ از داد و ستد رشوه و زیرمیزی در نهادهای بهداشتی شهر گرفته تا عرضه کالاهای تاریخ ...

شادی حق کودکان است

انجمن اندیشه هامون ایران: بیانیه ای درباب توجه به کودکان در جهان امروز جهان مدرن با همه بخت یاری ها و شکوفایی های اش، اما رنج و زخم را به وجهی مداوم و مکرر برای انسان و طبیعت به همراه آورد. جنگ ها، ن...