مدنی اندیشیدن به جای محفلی اندیشیدن؛ در گفتگو با دکترناصرفکوهی درباب ت...

مدنی اندیشیدن به جای محفلی اندیشیدن گفتگوی هامون با دکترناصر فکوهی؛ استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران درباب وضعیت ان.جی.او ها در ایران     هامون: دولت تدبیر و امید با تاکید استراتژیک بر روی فعال سازی ا...

نقش و فعالیت نهادهای مدنی به‌ جای ساخت سازه‌ها در روند توسعه...

نگاهی به نقش و فعالیت نهادهای مدنی به‌ جای ساخت سازه‌ها در روند توسعه اهمیت تولید تفکر و گفت ‌وگو در فرآیند توسعه موزون احمد آل‌یاسین توسعه فراگیر در کشورهای توسعه‌یافته؛ اجرای پروژه نیست بلکه فرآیند...

بـــــــرفـــــــــ روی کــــــاج هــــــــــا؛ مقاله ای از اسماعیل حس...

برف روی کاج ها صورتبندی گفتمانی تشکلهای غیردولتی (NGO) زنان در جنوب ایران اسماعیل حسام مقدم؛ مدیرمسوول تشکل های غیردولتی به عنوان سازمان هایی غیرتجاری-غیرسیاسی در هر نظام اجتماعی دارای نقشی موثر در ج...

پروبلماتیک انسان معاصر

انسان معاصر در مسیری که برای توسعه و پیشرفت اش گام نهاده، رویایی در سر پرورانده بود؛ تسلط بر نیروی مهارنشدنی طبیعت! ازهمین رو از زمانی که به کنترل بر نیروهای طبیعی (زیرزمین، روی زمین و آسمان) پرداخت،...

کودکان اعماق

اسماعیل حسام مقدم: در نخستین برخورد با مفهوم کودکان کار خیابانی با سه مفهوم کلیدی برخورد می کنیم؛ مساله سنی دوران کودکی و نابالغی، مساله فضای غیرخانگی خیابان و مساله کار و معیشت. هر سه مفهوم چنان عمی...

کودکان؛ در جست وجوی محبت

کودکان، مهر و محبت را به تمامی جست وجو می کنند و همواره به دنبال آغوشی می گردند که محبت نمودن را بی دریغ به او ارزانی دارد. به تعبیر ماهاتما گاندی، انسان همیشه در مقام این است که دایره دوست ‌داشتن ‌ه...