معرفی جایزه مجتبی معین؛ جایزه ای برای خلاقیتهای کنشگری سازمانهای مردم-...

معرفی جایزه مجتبی معین؛ جایزه ای برای خلاقیتهای کنشگری سازمانهای مردم-نهاد در ایران https://moin.ngo/page/award-introduction   سازمان‌های مردم نهاد، همانند هر سازمان و گروهی که فعالیت منسجمی (پروژه‌ا...