جنبش دانشجویی و رسالت معاصر بودن (برگزاری همایش به مناسبت ۱۶ آذر)...

جنبش دانشجویی و رسالت معاصر بودن بزرگداشت ۱۶ آذر در دانشگاه خلیج فارس به گزارش سایت هامون؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران: دوشنبه مورخ ۱۷ آذرماه ۱۳۹۳ همایشی برای بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه خلیج فا...