بیانیه جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر به مناسبت نخستین کنگره مل...

نقش زنان روستایی در توسعه پایدار بیانیه جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر به مناسبت نخستین کنگره ملی جمعیت   نگاهی به روند زندگی بشری طی چند قرن اخیر نشان می دهد که توسعه به ویژه توسعه پایدار بدو...