کنشگر مدنی به مثابه شوالیه ناموجود

ساختار اجتماعی – مدنی در جوامع بشری بر پایه نهادها و عوامل انسانی متعدد و متنوعی شکل می گیرد که هر کدام از این ابعاد متکثر در تداوم و حفظ این ساختار، نقشی حیاتی ایفا می کنند. در سازماندهی و برنامه ری...