جامعه شناسی خودمانی، کتابی خواندنی برای همه...

نخستین مولفه ای که این کتاب را در ذهن خواننده ماندگار میکند ،نام گیرای این اثر است.انتخاب این نام به یقین در گام نخست،تاثیر دیداری و برداشت آغازین را از کلیات کتاب در خاطر خواننده خواهد داشت. به گمان...