صورتبندی های جدید در دانشگاه های ایرانی؛ درگفتگو با عباس کاظمی...

صورت‌بندی‌های جدید در دانشگاه ایرانی در گفت‌وگو با عباس کاظمی؛ دانشگاه ترک برداشته است   نظام آموزش و پرورش و مدارس ما افراد را برای ورود به دانشگاه آماده کرده و نه برای ورود به بازار کار. به همین خا...

شکست دانشگاه ایرانی؛ گفتگوی اختصاصی آوای هامون با دکتر محمدامین قانعی ...

گفتگوی اختصاصی آوای هامون  با دکتر محمدامین قانعی راد؛ رییس سابق انجمن جامعه‌شناسی ایران و مدیرگروه علم و جامعه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اشاره: جامعه شناس بودن با خودش تشخصی را برساخته می کند که ...