دانشجو و قدرت سیاسی

میان دانشجو و قدرت سیاسی مسلط چه نسبتی وجود دارد و مناسبات آن ها چگونه تعریف می شود؟ چنین می نماید که می توان در یک تقسیم بندی – تقسیم بندی های دیگری نیز یافت می شود- و بر بنیاد واقعیت های عینی و کم ...

ضرورت پیچیدگی و آزادگی

اشاره : نگاهی تاریخی به ریشه های ایجاد گفتمان دانشگاه و آکادمی ، در تولید و باز تولید اندیشه هایی می توان جست که در قید و بند هیچ باید و امرکلی ای نبوده اند . یونان باستان و حضور آزادی های اندیشگی سق...

تعامل دانشگاه با جامعه مدنی

لازم می دانم در سرآغاز این نوشتار سال روز شهادت سه یار دبستانی-قندچی- شریعت رضوی و بزرگ نیا در حادثه ی شانزده آذر را به دانشجویان تجسد راه آزادی تبریک بگویم.از این رو واژه ی(تبریک)را به کاربردم نه (ت...