تاریخ فرهنگی هاشمی و تفکرات نادرست کنونی؛ مقاله ای مصطفی مهرآیین...

تاریخ فرهنگی هاشمی و تفکرات سیاسی نادرست کنونی مصطفی مهرآیین   ۱) تاریخ فرهنگی دانشی است در خصوص اینکه دامنه هر پدیده تا کجا و تا کدام مرزها کشیده می شود و در نهایت اگر جهان را از منظر همین دامن...

معنــــــای فقـــــدان هاشـــــمی؛ مقاله ای از دکتر مصطفی مهرآیین...

معنای فقدان هاشمی دکتر مصطفی مهرآیین ۱) استادی از شاگردش پرسید آیا تاکنون مرگ را دیده ای؟ شاگرد پاسخ داد بله استاد تابحال چندین «مرده» را دیده ام. استاد به او گفت «مرده» را نمی گویم، «مرگ» را می گویم...