سالمندی «مسئله» است | گفت‌وگو با «نسیبه زنجری»، جمعیت‌شناس...

گفت‌وگو با «نسیبه زنجری»، جمعیت‌شناس: سالمندی «مسئله» است جامعه در موضوع سالمندی نیازمند برنامه‌ریزی برای برابری بین‌نسلی و پایداری ذخایر برای تضمین آیندهٔ سالمندان آتی است       بیست سالی است که از ...

شهری که دوستدار ِ سالمند نیست!

گزارش تحلیلی – انتقادی «هامون» در باب جایگاه و حضور ِ اجتماعی سالمندان در استان بوشهر و شهرستان تنگستان از کهنسالان و بازنشستگان در کنار کودکان، به عنوان آسیب پذیرترین اقشار جامعه یاد می شود و در دهه...