صورتبندی حضور زنان در جامعه مدنی؛ مقاله ای از دکتر سیدعلی محمودی...

صورتبندی حضور زنان در جامعه مدنی دکتر سید علی محمودی اشاره:سید علی محمودی درجه دکتری (Ph.D.) خود را در رشته علوم سیاسی (گرایش اندیشه سیاسی) در سال ۱۳۸۱ از پِژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اخذ ک...