با حضور دکتر فاطمه راکعی؛ بازگشایی ستاد انتخاباتی شورای سیاستگذاری اصل...

با حضور راکعی؛ ستاد انتخاباتی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان بوشهر بازگشایی شد به گزارش هامون ایران، با حضور دکتر فاطمه راکعی ستاد انتخاباتی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان بوشهر بازگشایی شد. ...