واکنش رییس پیشین انجمن جامعه‌شناسی ایران به بحران تجزیه کازرون...

رضازاده از مردم عذرخواهی کند / واکنش رییس پیشین انجمن جامعه‌شناسی ایران به بحران تجزیه کازرون به نقل از سرویس خبری هفته نامه بیشاپور: ماجرای تجزیه‌ کازرون و تجمع‌های گسترده‌ی اعتراضی که در پی آن شکل ...

تامل بیشتر درباب پتروشیمیایی کردن اقتصاد کشور؛ مقاله ای دکتر محمدامین ...

پتروشیمیایی کردن اقتصاد کشور، نیازمند تأمل بیشتری است محمد امین قانعی راد- جامعه شناس   اشاره: وبسایت هامون ایران در راستای تحلیل اجتماعی-فرهنگی رخداد مدنی “اعتراض به کلنگ زنی تاسیس شهرک صنعتی ...

عدالت زیست محیطی و همبستگی اجتماعی؛ مقاله اختصاصی دکترمحمدامین قانعی ر...

عدالت زیست محیطی و همبستگی اجتماعی محمد امین قانعی راد-جامعه شناس در این نوشتار بر لزوم مفهوم جدیدی از عدالت زیست محیطی در برابر سلطۀ رویکرد عدالت توزیعی تاکید می شود. رواج رویکرد اخیر الذکر بر عرصه ...

شکست دانشگاه ایرانی؛ گفتگوی اختصاصی آوای هامون با دکتر محمدامین قانعی ...

گفتگوی اختصاصی آوای هامون  با دکتر محمدامین قانعی راد؛ رییس سابق انجمن جامعه‌شناسی ایران و مدیرگروه علم و جامعه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اشاره: جامعه شناس بودن با خودش تشخصی را برساخته می کند که ...