بازتاب یک سخنرانی در شبکه‌های اجتماعی...

مرگ پاشایی دوباره موج برمی‌انگیزد. این بار نه اما از سوی طرفدارانی که به سوگ او نشستند، بلکه از سوی کاربران شبکه‌های مختلف اجتماعی که در برابر سخنرانی منتشرشده از یک استاد جامعه‌شناسی که واقعه مرگ پا...

در ستایش حقیقت (درباب فراخوان دکتراباذری به درک جامعه شناسی)...

در جلسه تحلیل و بررسی پدیده پاشایی در انجمن جامعه شناسی با حضور چند نیروی اجتماعی که هر یک از زبان و گفتمان (دیسکورس) خاص خود برخوردارند، مواجه هستیم. نیروی اجتماعی نخست همان استادان و دانشجویان حاضر...