یورگن هابرماس: ویروس کرونا آگاهی انسان را نسبت به نادانی خود افزود...

پرسش اصلی از نظر هابرماس چنین است: آیا ما حاضریم که به خاطر رونق مادّی و اجتناب از فجایع اجتماعی ناشی از بحران اقتصادی، شمار مرگ و میر بیشتری را بپذیریم؟ پرسش اصلی از نظر هابرماس چنین است: آیا ما حاض...