در ستایش روز تشکلها و مشارکت اجتماعی؛ یادداشتی از فخرالسادات محتشمی پو...

در ستایش روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی فخرالسادات محتشمی پور     روز ۲۲ مردادماه به نام روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی نام گذاری شده است. فارغ از مناسبت این نام گذاری می‌توان آن را دلی...