بی آبی و خشکسالی در زاگرس: تجلی امر سیاسی آب؛ مقاله ای از دکتر مجتبی پ...

بی آبی و خشکسالی در زاگرس: تجلی امر سیاسی آب     دکترمجتبی پورترکارانی مدیر دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در خرم آباد مقدمه: صحنه‌های تلخ بی‌آبی و اعتراض مردم خوزستان به نداشتن آب، زد و خورد مردم و نی...