سیل برازجان در سالی که گذشت

اکنون یک سال از حادثه تلخ سیل برازجان گذشته است. مرور این خاطرات تاسف بار و حوادث پس از آن در عین اینکه عبرت آموز می باشد از چند منظر قابل بازبینی است. اول ـ واکنش متولیان امور شهر و استان در برابر س...