نقش زنان روستایی در «توسعۀ سبز» استان بوشهر؛ گفتگویی با مهدیه امیری...

نقش زنان روستایی در «توسعۀ سبز» استان بوشهر گفتگو با مهدیه امیری: زنان روستایی بوشهر «نامرئی» هستند گفتگو از ایرن واعظ زاده   سیراف خبر؛ مهدیه امیری: دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر و...

بیانیه جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر به مناسبت نخستین کنگره مل...

نقش زنان روستایی در توسعه پایدار بیانیه جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر به مناسبت نخستین کنگره ملی جمعیت   نگاهی به روند زندگی بشری طی چند قرن اخیر نشان می دهد که توسعه به ویژه توسعه پایدار بدو...