زنان و سبک زندگی

  شیوه گذران اوقات فراغت نیز همانند بسیاری دیگر از مولفه های سبک زندگی در گذرزمان دچار تغییر شده است.  اوقات فراغت نیز همانند سایر مولفه های سبک زندگی تحت تاثیر متغیرهای زیادی از جمله سن، جنس، م...