سلامت روانی و زندگی مدرن

  سلامت روانی به معنای داشتن احساس آرامش و امنیت درون و به دور بودن از اضطراب، افسردگی و تعارض های مزمن روانی است؛ یعنی بهره مندی از سلامت ذهن و اندیشه و تفکر. این سوال مطرح است که زندگی مدرن با...

خواب بی‌تعبیر استغنا

خوراک، پوشاک، مسکن. این‌ها را نیازهای اولیه‌‌ی انسان دانسته‌اند و ترتیب این سه نیز بر حسب اولویت و اهمیت به همین شکلی است که ذکر شد؛ یعنی نخست تغذیه، سپس لباس و سوم، خانه. نیازهای اولیه یا ضروری نیاز...

شیزوفرنی شهری

اسماعیل حسام مقدم: شهر و نظم ارگانیک: زندگی شهری و شهرنشینی از اواسط قرن نوزدهم سرشت کاملن متفاوتی به خود گرفت؛ چنان که رشد و شتاب سریع تفکر مدرن در خاستگاه های اشان، مدیون این نظم ارگانیک و همبسته ب...