جنگ آب در راه است

دومین همایش فصلی فرهنگی و اجتماعی بنیاد رشد و اندیشه سازندگی با عنوان  “بررسی چالش های زیست محیطی استان بوشهر” به همت بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر و با همکاری اداره کل محیط زیست...