پیش درآمدی بر گفتمان مرکز – پیرامون با رهیافت زیست مدنی در بوشهر...

یکم) نوشتن و سخن گفتن از جامعه ی مدنی به واقع تلنگر به حافظه ی کوتاه مدت ماست؛ کمتر از دو دهه از طرح جدید جامعه ی مدنی می گذرد؛ بسامد پایین «جامعه ی مدنی» در این مدت – حتی در ادبیات رسانه های مدنی، ن...