دستی پر از بریده مهتاب

اسماعیل حسام مقدم: یک: ” چطور کسی می تواند ناگاه وسط خیابان بایستد و از خود بپرسد: این آیا سرنوشت من است؟ … ” (جورجیو آگامبن) اینسوال آگامبن،  همان  پرسش  جنبش مقاومت و پایداری نسل ...