فراتر از تجدد: زندگی در وضع نقد و سرپیچی دایمی (مصطفا مهرآیین)...

مصطفی مهرآیین جامعه شناس ۱) بنا به رویکرد ساختارگرا در تحلیل فرهنگ، مهم ترین مسأله در زندگی اجتماعی انسان مسأله است. این که ما چگونه و مبتنی بر چه الگوها، اصول و قواعدی باید با خود، جامعه، دیگران و ط...