جوانان، بدن و فرهنگ تناسب

توجه به بدن در میان جامعه شناسان در دو دهه اخیر مباحث گسترده ای را درباره موضوعاتی مانند: هویت، جنبش های اجتماعی ـ فرهنگ مصرفی ـ سبک زندگی ـ اخلاق و حتا در حوزه نظریه پردازی اجتماعی برانگیخته است به ...