فقر بینش اجتماعی توسعه در استان بوشهر

یا اینکه چرا فرآیند توسعه در استان بوشهر، بدون توجه به تحلیل بسترهای اجتماعی برنامه ریزی می شود؟ یک. یکی از مولفه هایی که استان بوشهر را در تمایز و تفاوت با دیگر استان های کشور قرار می دهد؛ این نکته ...

نو اشراف ها از روی مردم رد می شوند

۱)این یادداشت حول یک معما سازمان یافته که ریشه در تضاد میان واقعیت(مشاهده) و نظریه دارد: تضاد میان رشد یک گروه یا قشر و طبقه «مصرفی» که به تسامح می توان آن را اشرافیت ایرانی دانست و الزامات نظریه مدر...

ضرورت حمایت از حق انتخاب شهروندان

ساختار اجتماعی بر پایه فرهنگ ها، نهادها، نقش ها، گروه ها و دیگر وجوه اجتماعی شکل گرفته که به ناگزیر هویت های متعدد و متنوعی نیز درون این ساختار اجتماعی برساخته می شود؛ که این گونه های متکثر هویتی به ...