اینجا بدون من

 معلولین کیستند و کجای این اجتماع بشری جای دارند؟ آیا به راستی اتیکت زدن واژه ی “معلول”، با در نظر گرفتن معنی و مفهوم و کاربرد نابجای آن به یک انسان برازنده می باشد؟  در استان بوشهر توان جویان در چه ...

درنگی بر شرایط کنونی توانجویان بوشهری

فاطمه واعظ زاده: معلولین کیستند و کجای این اجتماع بشری جای دارند؟ آیا به راستی اتیکت زدن واژه ی “معلول”، با در نظر گرفتن معنی و مفهوم و کاربرد نابجای آن به یک انسان برازنده می باشد؟  در ا...