“عصرانه فرهنگی هامون” یکساله شد

سه شنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۳ ، پنجاه و یکمین عصرانه فرهنگی هامون طبق معمول در محل دفتر هفته نامه اتحاد جنوب و راس ساعت ۱۸برگزار شد. البته با این تفاوت که تقریبا یکسال پیش در چنین روزی اولین نشست از سلسله ع...

راه رفتن روی لبه ی تیغ

گزارشی در باب نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدهای پیش روی سازمان های مردم نهاد۱ در شهرستان های دیّر، کنگان، عسلویه و جم۲  بی شک حضور و فعالیت سازمان های مردم نهاد در هر جامعه ای، یکی از عوامل و زمینه...