بهداشت،‌ خشونت و سالمند آزاری

شده است که پیرمردی را در خانه یا کوچه و خیابان بیازارید؟ شده است دل پیرزنی را بلرزانید؟ شده است تحقیر مقام و منزلت انسانی از این دست را ببینید و سکوت کنید؟ امروزه هنگامی که بحث خشونت در خانواده مطرح ...