چگونه می توان از بحران کرونا در بازتولید سرمایه اجتماعی استفاده کرد؟...

وقایع استان در گفتگو با سیامک زند رضوی جامعه شناس بررسی می کند، چگونه می توان از بحران کرونا در بازتولید سرمایه اجتماعی استفاده کرد؟ زند رضوی، جامعه شناس با اشاره به زیر مجموعه های مفهوم سرمایه اجتما...