ناخودآگاهِ هویت های حاشیه ای

خودآگاهی؛ دریافتی است که انسان ها از هستی خویش و جایگاه این هستی در یک فضا به دست می آورند و این معرفت به خود، صورتی ازهویت را برساخته می کند که به فرد، تشخص می بخشد. این خودآگاهی در فضای پسایازده سپ...

پاتوق: در گرد و غبار قهوه خانه ها

ناصر فکوهی واژه پاتوق ( که نگارش دقیق آن پاتوغ است) ریشه در فرهنگ مردمی دینی، محلی و شهری ایران دارد و به محل تجمع طرفداران یک گروه کنشی – فکری در اطراف «علم» یا «بیرق» ی خاص اطلاق می شده است ک...