ضرورت حمایت از حق انتخاب شهروندان

ساختار اجتماعی بر پایه فرهنگ ها، نهادها، نقش ها، گروه ها و دیگر وجوه اجتماعی شکل گرفته که به ناگزیر هویت های متعدد و متنوعی نیز درون این ساختار اجتماعی برساخته می شود؛ که این گونه های متکثر هویتی به ...