معنویت در قرآن کریم؛ خصلتهای انسانهای معنوی (مقاله ای از سجاد واعظی)...

معنویت در قرآن کریم سجاد واعظی اشاره: امروزه برخی دین‌ورزی و معنویت را از هم جدا می کنندو معتقدند اینها دو مفهوم جداگانه محسوب می‌شوند. می‌توان دیندار بود و معنوی نبود، یا برعکس می‌توان معنوی بود بدو...