رودخانه کارون؛ چالش با نفسهای آخر (مقاله ای از دکتر پرویز باورصاد)...

رودخانه کارون بزرگ شاهرگ حیات ایران زمین : بررسی پتانسیل های بالقوه و چالش ها در رودخانه کارون دکتر پرویز باورصاد, استادیار و رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه خلیج فارس بوشهر     اهمیت رودخانه...