پنج نگاه زیرچشمی به مساله سالمندی

۱.فرآیند و جریان لحظات با خود تصاویری را در ناخودآگاه انسان برساخته می کند. این ایماژها و تصاویر درازدامن هستند و برخی از اشکال و برجستگی های اش برای فرد تا همیشه باقی می ماند، حتا در مکانیسمی روانی ...

استانداردهای خانه سالمندان

بازدید از خانه سالمندان محمدیه غمی بزرگ را به جانم ریخت …قضاوت نکردن کسانی که پدر یا مادر خود را به این جا سپرده اند سخت است و این لابد عوارض تغییر و تجدد است و ناگزیر از آنیم…تغییراتی که نمی شود مان...

شهری که دوستدار ِ سالمند نیست!

گزارش تحلیلی – انتقادی «هامون» در باب جایگاه و حضور ِ اجتماعی سالمندان در استان بوشهر و شهرستان تنگستان از کهنسالان و بازنشستگان در کنار کودکان، به عنوان آسیب پذیرترین اقشار جامعه یاد می شود و در دهه...

پرونده هامون(۱۷): در ستایش سالخوردگی

فهرست: ۱-سالمندان را دوست بداریم!/ بیانیه کانون اندیشه هامون در حمایت از حقوق سالمندان ۲-در ستایش سالخوردگی/ (بخشی از کتاب ” در ستایش سالخوردگی ” اثر هرمان هسه ترجمه احمد پریسا رضایی، انت...

خاطره به مثابه مقاومت

۱.فرآیند و جریان لحظات با خود تصاویری را در ناخودآگاه انسان برساخته می کند. این ایماژها و تصاویر درازدامن هستند و برخی از اشکال و برجستگی های اش برای فرد تا همیشه باقی می ماند، حتا در مکانیسمی روانی ...