مرغ سحر برخیز و بخوان؛ یائئاشتی از اسماعیل حسام مقدم درباب استاد محمدر...

 آفرینش متن در جهان معاصر همواره با صورتبندی هویت و شخصیت خالق متن همبسته است. ازهمین رو آن متن چندساختی که استاد محمدرضا شجریان در هشتاد سال زیستن در جهان خلق نمود، حکایت از عمق و گستره شناخت وی از ...