بهار خاموش: تاملاتی بر محیط زیست و سرمایه گذاری؛ مقاله ای دکترحسین دلش...

بهار خاموش تاملاتی بر محیط زیست و سرمایه گذاری دکتر حسین دلشب امروزه نیاز به شناخت و وارد نمودن ارزشهای زیست محیطی در سرمایه گذاریها، قیمت گذاریها، پروژه های عمرانی، صنعتی و خطی مشی های مربوط به تصمی...

جایگاه سرمایه گذاری در گفتمان توسعه استان بوشهر؛ گزارشی از ایرن واعظ ز...

جایگاه سرمایه گذاری در گفتمان توسعه استان بوشهر ایرن واعظ زاده استان بوشهر دارای استعداد و ظرفیت های متعدد و شایسته ای برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف می باشد اما شوربختانه تا به اکنون زمینه های ...