اندیشه گری برای سمن ها

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، توسعه نهاد های مدنی به عنوان یک برنامه بنیادین اجتماعی توسط سطوح مختلف دولت مطرح و با جدیت مورد پیگیری واقع شده است. این رویکرد خصوصاً برای مردم «عدالت» زده! و جامع...