سرنوشت نوشته ها، پس از نویسندگان!

سرنوشت نوشته ها، پس از نویسندگان! آوای هامون: صفحه ارغنون این شماره به مقاله اجتناب ناپذیری در دوره کنونی اختصاص یافته که در آن نویسنده به سرنوشت نوشته ها در دوران پس از حیات نویسندگان پرداخته و پرسش...