شهر مدرن ایرانی جای تعامل ندارد؛ در گفتگو با سعید معیدفر...

شهر در دست ماشین هاست. کافی است چند دقیقه از خانه بیرون بروید. امپراتوری اتومبیل ها را به سادگی می توان در خیابان های عریض و طویلی که روزبه روز بیشتروبیشتر می شوند، مشاهده کرد. گویا همه جمعیت شهر ترج...