در پستو چه می گذرد…

سقط جنین موضوعی است که بحث در باره ی آن در جامعه با احتیاط انجام  می شود به این خاطر که سقط جنین چه در عرف و چه در شرع ما دارای حرمت است و مذموم شمرده می شود. وقتی سخن از سقط می آید معنی که به ذهن اک...