لابی کردن؛ مذاکره بر سر کدام سند شهری؟ / یادداشتی از اسماعیل حسام مقدم...

لابی کردن؛ مذاکره بر سر کدام سند شهری؟ اسماعیل حسام مقدم دموکراسی گفتگویی همواره همراه می شود با مذاکره شهروندان بر سر آینده شهرشان. اساس این پرسشگری و گفتگو و مذاکره نیز مبتنی بر حقیقت جویی از میان ...