چیزهایی هست که نمی دانیم

چیزی که بیش از تبحر در توصیف موقعیت ها یا گفتگوی شخصیت ها و یا حتی خرده روایت های بی نظیر، در داستان های مستور خودنمایی می کند، «نگاه هستی شناسانه» اوست. نگاهِ ظریفِ عرفانی- فلسفی و توجه این نویسنده ...