نامه انجمنهای محیط زیستی استان بوشهر به دادستان کل کشور درباب تصرف سوا...

  نامه انجمنهای محیط زیستی استان بوشهر به دادستان کل کشور در خصوص تصرف سواحل نایبند به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، متن نامه ای از طرف انجمنهای غیردولتی در حوزه محیط زیست ...