نشر دو کتاب داستانی از سپیده حسن پور توسط انتشارات هامون نو...

نشر دو کتاب داستانی از سپیده حسن پور توسط انتشارات هامون نو به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، دو کتاب داستانی یه لنگه پوتین (داستانی بلند) و به نام وطن (مجموعه سه داستان) نو...